Podmínky


Všeobecné obchodní podmínky 

I. Úvodní ustanovení

 • Portál revolucnisazeni.cz nabízí kurzové tipy na sportovní zápasy. 
 • Zájemce, který chce dostávat prémiové tipy s časovým předstihem, se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství - tipů na vybrané sportovní zápasy (dále jen „tipy“).

II. Registrace

 • Registrovat se může pouze osoba, která dosáhla 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.
 • Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat provozovatelem poskytovaných služeb, je na úvaze samotného zájemce.
 • Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.
 • Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zejména neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služby sázkového poradenství.
 • Kontaktní a osobní údaje poskytnuty při vzájemné komunikaci nebudou předávány třetím osobám.

III. Práva a povinnosti

 • Uživatel nesmí poskytovat tipy třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a důvodem pro zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zda-li k přeprodeji nebo přeposílání tipů skutečně dojde.
 • Provozovatel aktivuje daný balíček, který si uživatel zakoupil ihned po připsání platby na účet. O této skutečnosti bude uživatel informován emailem, který použil při registraci.
 • Tip nalezne uživatel po přihlášení v sekci "Můj účet"

IV. Upozornění

 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.
 • Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Uživatelský účet je pouze váš a nikoho jiného. Účty s povolenými prémiovými tipy jsou kontrolovány přes výpis IP adres. Při odhalení či podezření užívání účtu třetí osobou dojde ke smazání účtu bez nároku na reklamaci či vrácení částky.
 • Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, v jaké výši učiní svou sázku.
 • Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.
 • Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

V. Reklamace

 • Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: info@revolucnisazeni.cz
 • Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení reklamace. 
 • Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou využitím jakýchkoli informací na internetových stránkách nebo údajů zasílaných uživatelům v rámci předplacené služby sázkového poradenství. Vulgární výrazy urážející pracovníky portálu mohou být potrestány odebráním členství (bez nároku na vrácení registračního poplatku). Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost systému a webu, bezchybný provoz a zabezpečení systému. V případě jakýchkoliv poruch učiní neprodleně vše potřebné k obnovení provozu.

VI. Zrušení registrace

 • Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@revolucnisazenicz. Zrušení registrace není zpoplatněno.
 • Uživatel, který bez dalšího neuhradí službu sázkového poradenství na další období, zůstává nadále registrován. Po provedení platby dle aktuálního ceníku, vzniká takovému uživateli opět právo čerpat služby sázkového poradenství.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, nehradí včas a řádně za objednané služby, zneužívá poskytované informace, popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. V případě, že registrace bude ze strany uživatele zrušena z důvodu opakované nefunkčnosti systému provozovatele, má uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku za dosud neposkytnuté služby, poměrně dle poskytnutého množství tipů v daném období.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Platby kartou jsou zprostředkovány přes platební bránu Barion.
 • Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021
 • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je tento oprávněn požádat o zrušení registrace.

 

Ochrana osobních údajů

 • Odesláním registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
 • Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy za účelem realizace komunikace při předávání informací – novinek, článků a tipů na sportovní utkání. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.
 • Získané údaje nebudou poskytnuty třetím stranám s výjimkou případů, kdy to přikazuje zákon.

Podmínky používání

 • Na internetových stránkách www.revolucnisazeni.cz zveřejňujeme informace o hazardních hrách – proto ji mohou využívat pouze osoby starší 18 let. 
 • Provozovatel těchto stránek neprovozuje žádné hazardní hry. Všechny informace jsou pouze orientační a za jejich správnost provozovatel neručí. 
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s používáním webu www.revolucnisazeni.cz ani v souvislosti s internetovými stránkami na které prostřednictvím těchto stránek odkazuje. Provozovatel tedy nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené hraním hazardních her.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání kdykoliv upravit a změnit.
 • Ministerstvo financí varuje – účastí na hazardní hře může vzniknout závilost!
 • Vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasíte s podmínkami uživání. Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeném na webových stránkách www.revolucnisazeni.cz v sekci „kontakt“.

 

Barion payments